Vstřícnost k LGBTI+ jako cesta ke svobodnější společnosti? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: li
Čas: 2022-06-21 00:00:02

Vstřícnost k LGBTI+ jako cesta ke svobodnější společnosti?

LGBTI+ témata rozdělují společnost – a je to pochopitelné. Helena Válková předložila loni „velmi zajímavý“ návrh vládě: Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021–2026. Tento návrh stojí za prostudování celý, detailně hovoří například o tom, že „je nutné vytvořit robustní zákonný rámec proti diskriminaci a obtěžování LGBTI+ lidí a zajistit jeho praktické vymáhání“. V tomto zákonném rámci je pak nastíněna taková totalita, o které dost možná ani samotní aktivisté „nesní“.,

________________________________

Urzova poznámka pod čarou: Tyto praktiky, kdy se lidé snaží legislativně řešit snad každý problém, považuji za naprosto zhoubné; v tomto konkrétním případě pak Helena Válková a další aktivisté dle mého názoru poškozují celou LGBTQ+ komunitu.
Přečtení: 2450

Autor: li Čas: 2022-06-21 07:37:43
Web: neuveden Mail: schován
Namátkou pár bodů:

STRATEGIE a HLAVNÍ CÍL
„Bude tak započat dlouhodobý přístup k ochraně práv LGBTI+ lidí, který se neomezí pouze na tuto strategii a na období do roku 2026, do kdy je koncipována. Cílem je zařadit toto téma mezi stálá témata pro činnost českých orgánů veřejné moci, pro veřejnou politiku jako takovou a jí vytvářené dokumenty, pro vědu a akademickou činnost a pro celkovou společenskou diskusi a veřejný život.“
Hlavní cíl: „Rovnost v důstojnosti a právech má umožnit LGBTI+ lidem všechny aspekty své osobnosti rozvíjet rovným způsobem a požívat stejné ochrany jako ostatní lidé bez jakékoliv diskriminace. ...Proto je nutné vytvořit právní regulaci chránící LGBTI+ lidi před těmito zásahy, postihující dostatečně jejich spáchání a vytvořit podmínky pro jejich efektivní předcházení. ...Právní úprava tedy musí poskytovat dostatečné nástroje k boji a potírání všech těchto forem diskriminace, k jejímu předcházení a také k podpoře společenské rovnosti a respektu.“

*********
ROVNOST A TOLERANCE NESTAČÍ, DŮLEŽITÝ JE RESPEKT
„Základními ideami strategie jsou rovné postavení a rovná práva LGBTI+ lidí. ...Stát je povinen zajistit všem rovný přístup k lidským právům bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.“
„Česká veřejnost je považována (a sama se tak rovněž vnímá) za velmi tolerantní vůči LGBTI+ lidem, přičemž tato tolerance postupně stoupá. Často to však může znamenat pouze, že se lidé o problémy LGBTI+ lidí nezajímají, neřeší je, a že před nimi samotnými zavírají oči. To, co je ale vyjádřením skutečné rovnoprávnosti, je respekt. Respekt k tomu, že vedle mě žije někdo jiný, než jsem já sám/sama, a respekt k tomu, jak jiní chtějí prožívat svůj život. Teprve takový respekt promítnutý do každodenního života i do naplňování opatření této strategie může přinést plné zrovnoprávnění a uznání LGBTI+ lidí u nás.“

*********
ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ
„Obsah učiva a učební materiály jsou často nejen genderově stereotypizující, příp. genderově slepé, ale v důsledku jsou také heteronormativní a zneviditelňují tak či marginalizují LGBTI+ lidi. ...Jelikož jsou témata homo- a transfobně motivované šikany, předsudků a genderových a sexuálních stereotypů primárně společenskými fenomény se zřejmým dopadem na psychiku jedinců i dynamiku žákovských kolektivů, je nutné je systematicky začlenit do různých vzdělávacích oblastí a předmětů, vedle výchovy ke zdraví obzvláště do oblasti osobnostní a sociální výchovy a předmětů jako jsou základy společenských věd, občanská výchova, rodinná výchova, prvouka nebo dějepis.“

*********
TRESTY
„Za účelem dostatečné trestněprávní ochrany LGBTI+ lidí před nenávistnými útoky je nutné novelizovat stávající základní i kvalifikované skutkové podstaty a také přitěžující okolnosti v trestním zákoníku zahrnující nenávistné pohnutky o pohnutku nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity. Bylo by vhodné zahrnout tuto pohnutku i do skutkových podstat dalších trestných činů, kterým jsou LGBTI+ lidé často vystavováni (např. trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti).“
A stát bude potřebovat proškolit mnoho specialistů na dané téma, protože tyto oběti „...jsou považovány za tzv. zvlášť zranitelné oběti. Proto mají právo být vyslýchány obzvláště citlivě vyškolenými odborníky ve vhodných prostorách a člověkem s pohlavím dle vlastní volby. V současnosti však v ČR neexistuje školení týkající se LGBTI+ obětí trestných činů. Je proto třeba jej vytvořit ve spolupráci s organizacemi pomáhajícími obětem z řad LGBTI+ lidí a následně vyškolit policisty/ky v citlivém jednání s LGBTI+ oběťmi, v řešení konfliktů a domácího násilí týkajících se LGBTI+ lidí a dalších souvisejících věcech.“

*********
Kladu si otázku: Jakým způsobem se pak bude respektovat svoboda slova a svědomí těch lidí, kteří budou mít jiný názor?

*********
MONITOROVÁNÍ
„Gestoři jednotlivých opatření budou pravidelně 1x ročně informovat o plnění svých úkolů ze strategie zmocněnce či zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Ten/ ta bude spolu se sekretariátem Rady tyto informace shromažďovat a předávat je dále Výboru pro sexuální menšiny v podobě každoroční zprávy o plnění strategie. Výbor bude plnění jednotlivých opatření hodnotit a doporučovat případné kroky ke zlepšení či úpravy opatření.“

*********
FINANCOVÁNÍ
„Naplňování Strategie bude financováno z vícero možných zdrojů. Jsou jimi jednak státní rozpočet, jednak finanční prostředky EU, a to jak evropské strukturální a investiční fondy, tak komunitární fondy, jednak finanční prostředky v programech EHP/Norska.“
...“Přímé nároky na státní rozpočet budou mít pouze dvě opatření, a to konkrétně rozšíření kapacit Úřadu vlády ČR a také zřízení nového dotačního programu na podporu nestátních neziskových organizací věnujících se právům LGBTI+ lidí. Tyto náklady jsou odhadnuty na cca 6 mil. Kč ročně (5 mil Kč dotační program, 1 mil Kč personální náklady). Tyto náklady bude nutné uspokojit navýšením rozpočtu Úřadu vlády ČR o příslušné částky.“

*********
A PŘIDÁM POHLED PRÁVNÍKŮ Z PRAXE:
Celé video: https://www.youtube.com/watch?v=9eO3vyY3Q7Q
Vzhledem ke svobodě doporučuji příspěvky právníků Jakuba Kříže a zejména Petra Jana Kosinky:
1. Jakub Kříž: PRÁVNÍ SOUVISLOSTI STEJNOPOHLAVNÍHO MANŽELSVÍ (stopáž 1:44)
2. Petr Jan Kosinka: BOJEM ZA ROVNOST K NOVÉ DISKRIMINACI (konkrétní případy diskriminace oponentů, stopáž 1:52)
***
Dále je pozoruhodná RYCHLOST PŘIJÍMANÝCH ZMĚN v oblasti pojímání manželství v zemích po celém světě, která se děje i bez schvalování v parlamentu. Stačí k tomu jen rozhodnutí Ústavního soudu... (stopáž 2:31) https://www.youtube.com/watch?v=9eO3vyY3Q7Q
...A mimochodem prý už i v Číně se o manželství pro všechny jedná... „Chceme se nechat porazit Čínou?“ ...to pronesla přednášející Jsme fér ve Sněmovně, ... no tak šup šup!... (pro pobavení, stopáž 23:35) https://www.youtube.com/watch?v=NI0m_KTsokI
logo Urza.cz
kapky